راهنما
56 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات وتحقیقات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت گردآور و طراح
زبان : فارسی