تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1378 
علوم و ومعارف اسلامی 
اموزش عالی دفتر تبلیغات اسلامی 
 
سطح 3 
1387 
تاریخ و سیره 
قم 
19.00 
سطح 4 
1392 
فقه 
قم 
14.00