سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
پژوهشگر 
1368/01/01 
1370/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
شورای سرپرستی و سیاست گذاری شبکه اطلاع رسانی حوزه ( شارح ) 
عضو 
1379/04/01 
1380/01/01 
----- 
همکاری 
بانک اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامى 
مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
شورای اطلاع رسانی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامى 
عضو 
1383/01/01 
1384/01/01 
----- 
همکاری 
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی  
مدیر امور نرم افزاری  
 
 
مدیریت اطلاعات  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
مدیر گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک 
1396/11/25 
ادامه دارد 
پژوهشی